Presenters Norway ~2

Trondheim 2018


Rosa Elena ArteagaRosa Elana Arteaga (Canada) Rosa has thousands and thousands of therapy hours providing support to girls and women who experience gendered violence. For over fourteen years Rosa has been a clinical supervisor within a multi-disciplinary team with a nonprofit anti-violence women’s organization in Vancouver, Canada.  She is a VSNT faculty member and has developed an innovative therapeutic practice to support girls and women from all ages and diverse backgrounds, and who are dealing with complex trauma. Her local, national and international workshops take the learner inside the complexities of gender violence through storytelling, session videos and transcripts.

Rosa har gjennomført tusenvis av behandlingstimer som gir støtte til jenter og kvinner som opplever kjønnsrelatert vold. I over fjorten år har Rosa vært klinisk veileder innen et tverrfaglig team med i ideell anti-vold organisasjon i Vancouver, Canada. Hun er en VSNT-underviser og har utviklet en nyskapende terapeutisk praksis for å støtte jenter og kvinner fra alle aldre og ulike bakgrunner, og som har å gjøre med komplisert traumer. Hennes nasjonale og internasjonale workshops tar deg inn i kompleksiteten av kjønnsrelatert vold gjennom narrativer, videoer og transkripsjoner.


Erling Fidjestøl & Harald Øhrn (Norway) Harald & Erling are family therapists who have (since mid-2000) immersed themselves in the study of narrative practice at the Robust clinic in Oslo. They work with children, young people and their families suffering a range of difficulties including high conflicts and social and mental health issues of various kinds.

Harald & Erling er familieterapeuter som har (siden midten av 2000) fordypet seg i narrativ praksis på Robust klinikk i Oslo. De jobber med barn, unge og deres familier som har en rekke vanskeligheter, blant annet høye konflikter og sosiale og psykiske helseproblemer av ulike slag.John Gurnæs (Denmark) John is a practicing psychologist from Denmark, teaches narrative therapy and is currently working as a private practitioner, primarily supervising social workers and collaborating with families in the public service.

John er praktiserende psykolog fra Danmark. John Victor Gurnæs er psykolog fra Danmark og jobber for øyeblikket som privatpraktiserendep psykolog, og veileder primært sosialarbeidere og samarbeider med familier.

 

 Lorraine Hedtke (USA) Lorraine specializes in working with people who are dying and families after a loved one has died. She is a Professor at California State University San Bernardino, VSNT faculty member and author of The Crafting of Grief: Constructing Aesthetic Responses to Loss (Series in Death, Dying, and Bereavement).

Lorraine spesialiserer seg på å jobbe med mennesker som er døende og familier etter at en nær har dødd. Hun er professor ved California State University San Bernardino, VSNT undervisningsmedlem og forfatter av boka The Crafting of Grief: Konstruksjon av estetiske responser til tap.Helene Grau Kristensen (Denmark) Helene is co-founder of Narrativ Praksis, the centre for narrative therapy in Denmark. She is currently teaching narrative therapy at the University of Copenhagen. Originally trained by Michael White, Helene primarily works and writes on grief, death and hope and – she specializes in working with parents who experience the lost of a child during pregnancy.

 

Helene er medstifter av Narrativ Praksis, senter for narratiov terapi i Danmark. Hun for tiden underviser i narrativ terapi ved Københavns Universitet. Opprinnelig utdannet av Michael White. Helene primært og skriver om sorg, død og håp, og – hun spesialiserer seg på å jobbe med foreldre som opplever å miste barn under graviditeten.Stephen Madigan (Canada) Stephen is an award winning therapist and best selling author of Narrative Therapy – theory and practice. He is the Director of the Vancouver School for Narrative Therapy and consultant supervisor of Norway’s National Couple Conflict Team and Trondheim’s High Conflict Couple Team.

Stephen er en prisvinnende terapeut og bestselgende forfatter av Narrative Therapy – teori og praksis. Han er direktør for Vancouver School for Narrative Therapy og konsulent for det nasjonale spisskompetansemiljø om høykonflikt og ved familievernkontoret i Sør-Trøndelag.

 David Marsten (USA) David is the Director of Miracle Mile Community Practice, VSNT faculty member and has practiced narrative therapy with young people and their families for over 25 years. He presents narrative workshops internationally, co-authored the book Narrative Therapy in Wonderland (2017) and teaches this workshop through videos, unaltered transcripts and live demonstrations.

David er direktør for Miracle Mile Community Practice, VSNT undervisningsmedlem og har praktisert narrativ terapi med unge mennesker og deres familier i over 25 år. Han presenterer narrativ terapi workshops internasjonalt, er medforfatter av boken Narrative Therapy in Wonderland (2017) og denne workshopen presenterer sin praksis med terapi med barn gjennom videoer, transkripsjoner og levende demonstrasjonerTodd May (USA) Todd is Class of 1941 Memorial Professor of the Humanities at Clemson University.  He is the author of fifteen books of philosophy, including the forthcoming A Decent Life:  Morality for the Rest of Us (Chicago, 2019)

Todd er Professor of Humanities ved Clemson University. Han er forfatteren av femten bøker av filosofi, inkludert det kommende A Decent Life: Morality for resten av oss (Chicago, 2019).Ottar Ness (Norway) Ottar is a family therapist and professor in mental health care at the University College of Southeast Norway. He is the editor of the Nordic Family Therapy Journal, a Taos Institute Associate, a Board Member of Taos Institute Europe, and a Faculty Member of the Vancouver School for Narrative Therapy Norway.

Ottar er familieterapeut og professor i rådgivningsvitenskap ved NTNU, psykisk helsearbeid ved Universitet i Sørøst-Norge og Nord Universitet, samt gjesteprofessor ved program for recovery and community health ved Yale University. Han er redaktør for Fokus på familien og undervisningsmedlem av Vancouver School for Narrative Therapy Norway.David Nylund (USA) David is a Professor of Social Work at California State University, Sacramento, Clinical Director of the Gender health Clinic and VSNT faculty member. He conducts workshops for mental health professionals nationwide and internationally and has published many articles and books on Narrative Therapy including Treating Huckleberry Finn: A New Narrative Approach with Kids Diagnosed ADD/ADHD and the co-editor of Narrative Therapies with Children and Adolescents.

 

David er professor i sosialt arbeid ved California State University, Sacramento, klinisk direktør for Gender Health Clinic og VSNT undervisningsmedlem. Han
gjennomfører workshops for fagfolk både najsonalt og internasjonalt, og har utgitt mange artikler og bøker om narrativ terapi, inkludert behandling av Huckleberry Finn: en ny narrativ tilnærming med barn diagnostisert ADD / ADHD og medredaktør av narrative terapier med barn og ungdom. Akeiko Rawn: (Canada) A  therapist specializing in neurodiverse youth (ASD, ADHD, OCD, ODD) and trauma. She is part of a diverse team at Arches Counselling in the heart of White Rock, BC. Her work includes advocacy, consulting and teaching with various nonprofits, agencies and schools.

Akeiko er en terapeut som spesialiserer seg på neurodiverse ungdom (ASD, ADHD, OCD, ODD) og traumer. Hun er en del av et variert team på Arches Counseling i hjertet av White Rock, BC. Hennes arbeid omfatter lobbyvirksomhet, rådgivning og undervisning med ulike ideelle organisasjoner, byråer og skoler.

 

 

 Anne Saxtorph (Denmark) Anne established NARRATIVE PERSPECTIVES in Copenhagen, Denmark as an interdisciplinary 3 year teaching program and offers therapy courses at different Danish institutions, Family Centres , Schools and Women’s Shelters.

Anne etablerte NARRATIVE PERSPECTIVES i København, Danmark som et tverrfaglig 3 års undervisningsprogram og tilbyr fortellende kurs på ulike danske institusjoner, Familiesentre, Skoler og Kvinner.

 Nina Tejs Jørring (Denmark) Nina works as a child and adolescent psychiatrist, leading a small family therapy team in the mental health services in Denmark

Nina arbeider som barne- og ungdomspsykiater, leder en familieterapienhet innen psykisk helsetjenestene i Danmark.

Join our mailing list